Rys historyczny
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym

17 lipca 1850 r., w Dąbroszynie odbyło się zebranie Towarzystwa Misji Wewnętrznej, podczas którego postanowiono utworzyć w Kamieniu Małym (Klein Kamin), pogotowie dla bezdomnych chłopców, zagrożonych społecznie „Neanderhaus”. Główną ideą towarzystwa było, aby przyszli wychowankowie pogotowia otrzymali opiekę, edukację i przysposobienie do życia. W tym celu powołano fundację „Neanderhaus”, której nazwa została utworzona od nazwiska wybitnego teologa Joachima Augusta Neander.

Neander Johann August Wilhelm (17 stczynia 1789 – 14 lipca 1850) niemiecki teolog i historyk Kościoła. Urodził się w Getyndze jako David Mendel. Żydowscy rodzice przyjmują chrześcijaństwo w 1806 roku i zostają protestanckimi chrześcijanami – luteranami.
W 1813 został profesorem historii Kościoła na uniwersytecie w Berlinie. Był jednym z liderów w próbie mediacji między racjonalistami i ekstremalnie ortodoksyjnymi teologami luterańskimi. Autor biografii historycznych i polemicznych prac teologicznych oraz patriotycznych.


Baronowa Amelie von Romberg, właścicielka Kamienia Wielkiego, podarowała na budowę tego ośrodka 1000 talarów i 6 mórg ziemi (1,5 hektara). Hrabia von Schewrin z Tamsel 500 talarów. Z zebranych środków wiosną 1851 roku, rozpoczęto budowę pogotowia. Już pod koniec tego roku ośrodek rozpoczął swoją działalność w małym, nowo wybudowanym domu, w którym znalazło przymusowe schronienie około 30 chłopców w wieku 6-12 lat.

Przygotowywano ich do życia w dyscyplinie i wg zasad chrześcijańsko-ewangielickich. Wychowankowie pracowali w polu, ogrodzie oraz zdobywali umiejętności w rzemiosłach: krawiec, szewc, stolarz, piekarz, ogrodnik, rolnik.
W latach 1896-1925 zakład opuściło około 2500 chłopców głównie z Berlina. Władze w ośrodku sprawował ojciec domu wraz z superintendentem, starostą, dyrektorem, dwoma urzędnikami zarządzającymi gospodarstwem oraz trzema pastorami.
W latach 1914 – 1918 wybudowano gmach szkoły, jadalnię oraz ukończono warsztaty.
W latach trzydziestych wychowankowie mogli korzystać z hali sportowej, w której odbywały się przedstawienia teatralne przygotowywane przez nich samych. W tych latach podopiecznymi zakładu byli również upośledzeni umysłowo i fizycznie chłopcy oraz dorośli mężczyźni.
W 1939, po jednej z wizyt urzędników z Berlina, liczba podopiecznych została bardzo ograniczona.
Działania wojenne nie uszkodziły budynków ośrodka, wszystkie przetrwały do chwili obecnej, a po ich odrestaurowaniu, remontach i rozbudowie, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego mogą w nich zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę.
Ze względu na rolniczy charakter naszego regionu mieszkańcy rozpoczęli, na początku lat sześćdziesiątych XX wieku starania o utworzenie szkoły typu rolniczego. Od tego momentu rozpoczyna się dynamiczny rozwój naszej placówki.


KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W LATACH 1945–2020

 • do 1945 roku obiekty szkoły należały do Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR).
 • 1963-1965r. – powstanie Rocznej Szkoły Hodowli Bydła dla brygadzistów PGR.
 • 1964r. – powstanie Państwowego Technikum Rolniczego. Do pierwszej klasy przyjęto 52 kandydatów.
 • W 1965r. nabór został zwiększony do 2 klas pierwszych i o jeden dodatkowy oddział klasy 2 przekazany z Państwowego Technikum Rolniczego w Słubicach. W tym samym roku utworzono 3-letnie Korespondencyjne Technikum Rolnicze dla absolwentów zasadniczej szkoły rolniczej  lub szkoły przysposobienia rolniczego.
 • 1967r. – szkołę ukończyło 59 absolwentów – wszyscy zdali egzamin maturalny.
 • 2 października 1967r. odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru szkoły.
 • 1976r. do Technikum w Kamieniu Małym dołączono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Rolniczą Gospodarstwa Domowego, dotychczas zlokalizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Witnicy.
 • 1976r. otwarto Policealne Studium Rolnicze Zaoczne.
 • 1977r. otwarto Liceum Zawodowe Rolnicze w filii Witnica.
 • 1 stycznia 1978r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim utworzony został Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym z następującymi typami szkół:
- Trzyletnie Technikum Rolnicze,
- Trzyletnie Technikum Rolnicze zaoczne,
- Policealne Studium Rolnicze zaoczne,
- Liceum Zawodowe w filii Witnica,
- Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w filii Witnica.
 • 1979r. otwarto:
- Policealne Studium Zawodowe Stacjonarne,
- Średnie Studium Rolnicze Zaoczne.
 • 1982r. otwarto Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
 • 1983r. utworzono:
- Pięcioletnie Technikum Rolnicze stacjonarne,
- Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe.
 • 1999r. rozpoczęło działalność Liceum Agrobiznesu.
 • 2000r. utworzono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą.
 • 2002r. rozpoczęło działalność Technikum Agrobiznesu.
 • 2003r. rozpoczęło działalność Liceum Profilowane.
 • 2004r. utworzono nowe typy szkół:
- Czteroletnie Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji.
- Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją oraz ekonomiczno – administracyjnym.
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
- Czteroletnie Technikum Architektury Krajobrazu.
 • 2004r. rozpoczęto działania o miano publicznej szkoły rolniczej o znaczeniu regionalnym, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa.
 • 2005r. powołano Zaoczne Technikum Uzupełniające na podbudowie ZSZ oraz Technikum Agrobiznesu Zaoczne, na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej.
 • w kwietniu 2006r. z udziałem lokalnych władz otwarto nową salę komputerową oraz oddano do użytku wyremontowane poddasze z nowymi salami, w „starej szkole”.
 • 2006r. szkoła została członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Rolniczych.
 • 2008r. nasza szkoła została szkołą o znaczeniu regionalnym i przeszła pod zarządzanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2 czerwcu 2009r. roku obchodzono jubileusz 45- lecia szkoły, zorganizowano II Zjazd Absolwentów.
 • od 1.09.2009r. szkoła zmienia nazwę na ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
 • 01.09.2009r. w szkole uruchomiono nowy kierunek – technik weterynarii.
 • 2010r. wprowadzono nauczanie modułowe w technikum agrobiznesu.
 • 2012r. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kamieniu Małym, od 10.2017r. - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kamieniu Małym
 • 2012r. przeprowadzono gruntowną modernizację internatu.
 • 2012r. wyposażono wszystkie pracownie w laptopy.
 • 2012r. wprowadzono dziennik elektroniczny Librus.
 • 2012r. wyposażono pracownie w projektory, ekrany i tablice multimedialne.
 • 2013r. obchodzono jubileusz 50 - lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
 • 2016r. zakup wymarzonego, nowego ciągnika URSUS C-382.
 • 2016r. szkoła otrzymała 1 400 000 zł na rozwój kształcenia zawodowego, pozyskane środki pochodzą z projektu pozakonkursowego z Poddziałania 8.4.1 RPO- Lubuskie 2020 pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego”, projekt realizowany poza formułą ZIT.
 • 2017r. szkoła zdobyła dotację celową w kwocie 4000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.
 • 2017r. zakup nowego kombajnu zbożowego New Holland TC5.70.
 • 2017r. uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje, kończąc Kurs baristy, Kurs managera gastronomii oraz warsztaty dekoracji stołu w ramach realizowanego w szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym” (750 000 zł).
 • 2017r. zakupiono nowoczesne wyposażenie pracowni gastronomicznej, umożliwiające pracę uczniom na zajęciach praktycznych i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na 6 stanowiskach pracy.
 • 2017r. w szkole wykonano remont dachu na budynku dydaktycznym, sali gimnastycznej, korytarzy, sali dydaktycznej oraz remont nawierzchni parkingu.
 • 2017r. na terenie szkoły wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe oraz wiatę na pojazdy i maszyny rolnicze.
 • 2018r. obchodzono jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
 • 01.09.2019r. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadano imię Dezyderego Chłapowskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
 • 2019r. zakup nowego ciągnika VALTRA N 134 i maszyn rolniczych: siewnika zbożowego, przyczepy rolniczej, prasy kostkującej, kopaczki dwurzędowej, brony zębowej.
 • maj 2020r. pierwsze obchody Dnia Patrona Szkoły.
Szkoła od początku swego istnienia współpracowała ze środowiskiem lokalnym w zakresie szerzenia oświaty rolniczej poprzez organizowanie szkoleń i kursów rolniczych.
W związku z rozszerzaniem się zakresu działalności placówka musiała być rozbudowywana oraz ciągle modernizowana. W latach 1963-1970 przystosowano teren szkoły i obiekty do celów dydaktycznych, do 1985r. wykonano wiele remontów i oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny z przeznaczeniem na pracownie zawodowe i bibliotekę. W kolejnych latach funkcjonowania szkoły przeprowadzono kolejne prace remontowe i modernizacyjne.
Na przestrzeni lat, uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy, wprowadzono kolejne kierunki kształcenia, otwierano nowe typy szkół rolniczych, umożliwiając zdobycie wykształcenia rolniczego przeszło 5000 absolwentom.
W 2004r., za sprawą ówczesnego dyrektora mgr. Ryszarda Nowickiego, rozpoczęto działania mające na celu uznanie szkoły za placówkę o znaczeniu regionalnym, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym roku odbył się I Zjazd Absolwentów z okazji 40 rocznicy istnienia szkoły w Kamieniu Małym. Pierwsza dekada  XXI wieku to czas kolejnych remontów i inwestycji mających na celu zmodernizowanie szkoły i dostosowanie jej do wymogów współczesnej edukacji rolniczej.
1 stycznia 2008r. organem prowadzącym szkołę został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w 2008r. nadał szkole nową nazwę - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
Ministerstwo, obejmując patronat nad naszą szkołą, zadbało o unowocześnienie placówki, przekazując pieniądze na remonty oraz zakup nowoczesnych środków dydaktycznych, zapewniających uczniom i słuchaczom wysoki poziom kształcenia zawodowego i ogólnego.
Uznanie szkoły za placówkę o znaczeniu regionalnym spowodowało ponowne otwarcie w 2008r. internatu dla młodzieży, który w późniejszych latach został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb 80 wychowanków.
Kolejne lata funkcjonowania szkoły, to kolejne remonty i inwestycje (wiaty na maszyny rolnicze, boisko wielofunkcyjne), które sprawiły, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym stał się nowoczesną placówką oświatową, kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach rolniczych.
W 2009r. odbył się II Zjazd Absolwentów z okazji 45-lecia istnienia zespołu szkół, w trakcie którego Absolwenci przekazali szkole, ufundowany przez siebie, nowy sztandar.

Ważną rolę w rozwoju naszej szkoły odegrali dyrektorzy, którzy byli bardzo zaangażowani w rozwój placówki i przyczynili się do jej obecnego wizerunku:

 • inż. Władysław Midor (1908-1978) - dyrektor szkoły w latach 1963-1968,
 • mgr inż. Kazimierz Furman (1934-2008) - dyrektor szkoły w latach 1968-1984,
 • mgr Dezyderiusz Nowicki (1938-1990) - kierownik wydziału kształcenia korespondencyjnego i wicedyrektor szkoły w latach 1964-1986,
 • mgr inż. Henryk Guszkowski (1933-1995) - dyrektor szkoły w latach1984-1989,
 • mgr inż. Edward Trzciński - z – ca dyrektora w latach 1986 – 1989, dyrektor szkoły w latach 1989 – 2003,
 • mgr Ryszard Nowicki - dyrektor szkoły w latach 2003 – 2018,
 • mgr Emil Zapisek - dyrektor szkoły od 2018 roku.
  Obecnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym kształci młodzież w następujących zawodach:
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik rolnik,
 • technik weterynarii,
 • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:
 • kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej,
 • kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym odbywają się egzaminy zawodowe dla wszystkich kształconych w szkole zawodów.
Nowoczesna szkoła zawodowa, to szkoła reagująca na potrzeby lokalnego rynku pracy, umożliwiająca swoim uczniom zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy, aby tak się stało, współpracujemy z pracodawcami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
01 września 2019r. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Kamieniu Małym otrzymała imię Dezyderego Chłapowskiego, wielkiego patrioty, generała i prekursora nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich.
27 września 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  odbyło się uroczyste nadanie imienia Dezyderego Chłapowskiego szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, dyrektorzy instytucji podległych MRiRW, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym, dyrektorzy gminnych szkół, dyrektorzy szkół rolniczych podlegających Ministrowi Rolnictwa oraz  uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy zespołu szkół.
Społeczność szkolna podjęła decyzję, że dzień urodzin Dezyderego Chłapowskiego, stanie się Dniem Patrona Szkoły, na który zaplanowano wiele ciekawych działań upamiętniających tego wielkiego Polaka i prezentujących jego wartości i dokonania.