Nazwa projektu:
”Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym”


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:
Osi priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna
Działania 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Poddziałania 9.3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
Kwota realizowanego projektu: 753 804,00 PLN
Czas/okres trwania projektu: 31.12.2018r. - około 31.10.2021r.
Zakres realizowanego projektu:
Głównym celem planowanej inwestycji jest modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
Wsparciem inwestycji objęci są wszyscy uczniowie szkoły dla młodzieży, słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz słuchacze pozostałych form kształcenia ustawicznego, doposażenie dwóch pracowni do nauki przedmiotów zawodowych oraz jednego warsztatu szkolnego.